2.3. Een CO2-reductiedoelstelling bepalen

De CO2-reductiedoelstelling moet samen met de senior managers van het bedrijf worden overeengekomen, om ervoor te zorgen dat ze de strategische impact voor de kernactiviteiten van het bedrijf begrijpen en dat ze de strategie op lange termijn zullen steunen. Hiertoe moeten ze op consequente wijze worden geïnformeerd door hen de relevante acties en de langetermijngevolgen voor het bedrijf (budget, personeel, image enz.) voor te stellen, om van de raad van bestuur een bindend commitment te krijgen.

Tab. 5 – Voorbeeld van een vergelijkende tabel om acties te prioriteren

GEBIED ACTIE MINIMAAL CRITERIUM (1 tot 5) 
Minder
kapitaal-
kosten
Minder
werkings-
kosten
Energie-
besparingen
Vermindering 
CO2-
emissies
Weging 
(1 tot 5)
5 3 4 3
Tractie-energie Actie 1  2 2 5 5
Actie 2 1 2 4 3
Actie 3 4 3 3 3
Verlichting in gebouwen Actie 1  2 4 3 4
Actie 2 4 2 2 2
Actie 3 1 3 3 3
 
GEBIED ACTIE ANDERE CRITERIA (from 1 to 5) Alg. Score 
(op 5)
Implementerings-
gemak
Betrokkenheid 
werknemers
Corporate
image
Weging 
(1 tot 5)
2 1 3
Tractie-energie Actie 1 3 5 1 3.10
Actie 2 2 5 4 2.71
Actie 3 2 4 3 3.19
Verlichting in gebouwen Actie 1 3 1 3 2.95
Actie 2 3 2 2 2.57
Actie 3 1 1 4 2.38
Weging: minimaal = 1, maximaal = 5 = Score: minimale score = 1, maximale score = 5

Beslissingstools

Om het besluitvormingsproces met betrekking tot de strategie te begeleiden, worden in het T2K-project twee methodes gevolgd.

Classificatie van de acties

Deze methode bestaat in het classificeren van de mogelijke acties aan de hand van een multicriteria-analyse (zoals in Tab. 5). Door de acties met de hoogste algemene score te selecteren kan een shortlist van acties worden opgesteld. Deze stap maakt het mogelijk om acties te kiezen die eerst kunnen worden geïmplementeerd om de CO2-emissies van het bedrijf terug te dringen.

Toekomstscenario’s

Om de gevolgen van geïmplementeerde acties op lange termijn te beoordelen, kan het bedrijf eveneens scenario’s voor de toekomst uitwerken die bedoeld zijn om zijn emissies te matigen in vergelijking met het baseline scenario. Elk scenario zal een reeks acties combineren met bijbehorend energiereductiepotentieel. Deze toekomstscenario’s moeten grondig worden vergeleken om het doelscenario te bepalen dat de beste prestaties oplevert en past bij de doelstellingen en beperkingen van het bedrijf. Ook past dit scenario binnen een bepaald tijdsbestek (bv. tot 2020 of 2030): CO2-reductie, beste return on investment, corporate image enz. Voor deze methode moeten de deskundigen een algemene aanpak uitwerken waar het volgende is vereist:

  • Een goede kennis over de parameters die een invloed hebben op lange termijn (d.w.z. vervoer, voorziening, energiekosten, CO2-kosten enz.)
  • Een vermogen om de implementatietijdlijn van elke actie te beoordelen (korte, middellange en lange termijn)
  • Een duidelijk beeld van toekomstige technologischeontwikkelingen.

Betrokkenheid van het bedrijf

Zodra de CO2-reductiedoelstelling is opgesteld en de prioritaire acties zijn geselecteerd is er een communicatieplan nodig om het interne personeel en de externe stakeholders te mobiliseren. Deze stap is cruciaal om te verzekeren dat CO2-emissiereductie een deel wordt van de bedrijfscultuur (zie hoofdstuk “Beïnvloeden en communiceren”).

Afb. 24 – Voorbeeld van alternatieve scenario’s en de selectie van een doelscenario voor een typische openbaarvervoermaatschappij